המרכז האקדמי רופין - ידיעון תש"פ 2020-2019

114 תנאי הרשמה לתכניות המוסמך הקליניות לשנת הלימודים תש"פ הקבלה לתכנית מבוססת על מכלול קריטריונים. מאחר שמספר המתקבלים לתכנית מוגבל, יתקבלו ללימודים המועמדים בעלי הנתונים המתאימים ביותר מבין הנרשמים. סף הרשמה את מועמדותם לתכנית רשאים להגיש מועמדים העומדים בכל הקריטריונים הבאים: לפחות במבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא"ם). ציון מתא"ם תקף 100 בעלי ציון לשלוש שנים בלבד, ולכן מועדי המתא"ם המתאימים להרשמה לשנת הלימודים תש"פ הם .2018 ואוקטובר 2017 , אוקטובר 2016 אוקטובר לפחות בתואר בוגר בפסיכולוגיה, או במסלול פסיכולוגיה בתואר בוגר במדעי 88 בעלי ממוצע ההתנהגות ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל, או בוגרי תכנית השלמות מוכרת לפסיכולוגיה (כולל בוגרי חוג לפסיכולוגיה לאחר תואר). מועמדים בוגרי תואר ראשון או מסלול שאינו פסיכולוגיה – באחריותם לבדוק טרם ההרשמה אם למדו את כל קורסי הפסיכולוגיה הנדרשים המופיעים בטבלת הקורסים באתר רופין. מועמדים בשנה האחרונה ללימודיהם לתואר הראשון בתכניות הנ"ל, בתנאי שממוצע ציוניהם נקודות זכות 40 בלימודי פסיכולוגיה, ובתנאי שצברו 88- עד לסיום ההרשמה אינו נמוך מ אישור על זכאות לתואר עד שבועיים לפני בלימודי פסיכולוגיה. מועמדים אלו חייבים להציג מועמדים שהתקבלו ולא הגישו אישור זכאות במועד – ועדת הקבלה תחילת שנת הלימודים. תקיים דיון בנושא מימוש לימודיהם. לפסיכולוגיה קלינית ציוני המתא"ם והבוגר הנדרשים הם ציוני סף להרשמה. בקרב המתקבלים 93.06 ), וממוצע ציון הבוגר 7.65 (סטיית תקן 114 בשנת תשע"ט ממוצע ציון המתא"ם היה בשנת תשע"ט ממוצע לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית ). בקרב המתקבלים 1.99 (סטיית תקן ). התפלגות 2.1 (סטיית תקן 90.6 ), וממוצע ציון הבוגר 10.2 (סטיית תקן 110.4 ציון המתא"ם היה הציונים משתנה מעט מדי שנה, וכך גם הציונים הממוצעים. מודגש בזאת שעמידה בסף ההרשמה אינה מבטיחה זימון לריאיון אישי או קבלה לתכנית. ועדת חריגים לאישור הרשמה טרם ההרשמה בקשות להצגת מועמדות חריגה יש להפנות בכתב למרכז ייעוץ והרשמה . 8.2.2019 ללימודים. לא יתקבלו פניות לדיון חריג לאחר מועמדים השייכים לקבוצות תת-מיוצגות שאינם עומדים בתנאים לפסיכולוגיה קלינית: שלעיל אך חורגים רק במעט מאחד הקריטריונים יכולים להגיש בקשה בכתב לוועדת חריגים. מועמדים השייכים לקבוצות תת- מיוצגות ו/או בעלי ניסיון לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית: (פרה) קליני ו/או בעלי ניסיון בעבודה חברתית וקהילתית נרחבת- שאינם עומדים בתנאים שלעיל אך חורגים רק במעט מאחד הקריטריונים יכולים להגיש בקשה בכתב לוועדת חריגים. חייבים להעביר את ציונם לבדיקה GRE מועמדים בעלי ציון במבחן לשתי התכניות הקליניות: בוועדת חריגים. מועמדים שסיימו את לימודיהם בחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן . Subject (באנגלית) ובין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). אנו דורשים ציון בפרק ה- GRE על הנרשמים להמציא את כל המסמכים הבאים: תיאור עצמי מסמך הצהרת כוונות מכתב המלצה אחד הנוגע לעבודה פרה-קלינית (המלצה כתובה ע"י פסיכולוג/ית קליני/ת או עו"ס/ית קליני/ת או פסיכיאטר/ית) מכתב המלצה אחד הנוגע להישגים אקדמיים או להתנסות במחקר ,2016 תוקפן של ההמלצות: שלוש שנים. תקפים להרשמה לשנת הלימודים תש"פ: אוקטובר .2018 , אוקטובר 2017 אוקטובר הנחיות לכתיבת תיאור עצמי, הצהרת כוונות וטופסי המלצה נמצאות בערכת ההרשמה ובאתר רופין. נרשמים רשאים להגיש גם את המסמכים הבאים: מאמר מדעי שהתקבל לפרסום בכתב עת שפיט פוסטר שהוצג בכנס מדעי פרס או ציון לשבח על עבודה קהילתית או חברתית מועד הגשת מסמכים ציון מתא"ם, גיליון ציונים סופי או זמני, אישור זכאות או דיפלומה וצילום תעודת זהות או .20.2.2019 לא יאוחר מתאריך רישיון נהיגה יש להציג במרכז הרישום המלצות, תיאור עצמי, הצהרת כוונות וגיליון ציונים מעודכן (עבור מועמדים בשנה האחרונה .10.3.2019 לא יאוחר מתאריך ללימודיהם) יש להציג במרכז הרישום הודעות על קבלת ההמלצות ומסמכי ההרשמה יישלחו אל המייל האישי של המועמדים. מסמכים שיגיעו לאחר מועדים אלה לא יטופלו! מועמדים מתאימים יוזמנו לריאיון קבלה אישי. הזימון לריאיון ייעשה על פי שיקולי ועדות הקבלה של התכניות ולפי נתוני המועמדים. הראיונות .2019 יתקיימו בחודשים אפריל, מאי, יוני תקופת ההרשמה ללימודים .20.2.2019-20.1.2019 ההרשמה ללימודים תתקיים בתאריכים המרכז האקדמי רופין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד סיום ההרשמה מכל סיבה שימצא לנכון. כל המועמדים שנרשמו ללימודים חייבים בנוסף להירשם במערכת השיבוץ הממוחשבת עד על מנת שמועמדותם תישקל. 28.5.2019 לתאריך www.psychologymatch.org ההרשמה מתבצעת בכתובת הבאה: הודעת קבלה הקבלה תלויה במקומו של המועמד במדרג ציוני המתא"ם, בציוני התואר ובכל שאר הקריטריונים שצוינו לעיל. .4.7.2019 מועד תשובות הקבלה לאחר ריאיון: 1 2 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==