Page 12 - קטלוג גני הילדים 2019
P. 12

תורדג תוליעפ רטמ 1.5       יחטשמ 4 -ו 2 , 1 םוחתל הלוכיו תירלודומ הניה רדגה • רלגניווד לש תוליעפה חטשמל םלשומו םילשמ רזיבא הניה רלגניווד לש תוליעפה רדג •
       • קושב רתויב הלודגה רדגה הניה הסינכה םגדמ רבכ ןכלו רטמ 2.5X1.5 וניה רתויב "הנטק"ה תוליעפה רדג לדוג • ליבקמב רלגניווד לש תוליעפ
      יפלכ םידליה לע חונו בוט הייאר הדש םירשפאמ .רדגב תונולח • תוביצי םומיסקמו תוחיטב םומיסקמל הלק ךא ,הבחר ,הלודג !תוחיטבל תבצועמ
        תוענומ .תולגועמ תוניפ • !תוחיטב םומיסקמ .רעשה תא רוגסל/חותפל לוכי רגובמ קר .הלופכ הליענ לעב רעש • ץוח יפלכ םידליה לשו םינפ
       יקלחמ םיענומה םינותחת הכימת םילנאפ • תוביצי םומיסקמו תוזוזת םומינימ, רדגה לש "הקלחה" םיענומ .הפצרב םימוקאו • העיצפ וא הליפנ
       םיעבצ 3 • םידליה לש תישוחה תוחתפתהל "הדימל תנחת" ןיעמ הווהמה הנהמו רישע םיקחשמ לנאפ • הפיחד תעב רבישהל וא קילחהל רדגה
                                         .יבייב דורוו למרק , ןנעב תשק : הריחבל
 רטמ 2.3


 ןנעב תשק למרק יבייב דורו
 החיתפ

 תליענ םע רעש הריגס םוידמ ריק לנאפ
 הלופכ תלד לודג ריק לנאפ םיקחשמ לנאפ תולוגע תוניפ הכימתל ןותחת לנאפ


 מ"ס 7 םיינועבצ הכירב ירודכ

 CCB-01 :ט"קמ
 13                                                      12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17