Page 10 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 10

‫פרק ב' ‪ -‬הגשת הדו"ח ותשלום המס‬

                    ‫‪ .	1‬תקופת הדיווח – 'שנת מס'‬

‫שנת המס ‪ 2018‬מתחילה ב‪ 1.1.2018-‬ומסתיימת ב‪ ,)1(31.12.2018-‬וזו התקופה שעליה‬
                                        ‫נסב הדוח‪.‬‬

                        ‫‪ .	2‬הדוחות שיש להגיש‬

‫יש להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס ‪ ,1301‬בצירוף הנספחים‬
‫הנלווים אליו‪ .‬יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו‪ ,‬רשאי לעשות כן; יש לציין זאת בגוף‬

                ‫הדוח ולצרף הצהרה במידת הצורך (ראה פרק ג' סעיף ‪.)13‬‬

                                       ‫דוח “מקוון"‪:‬‬

‫יחיד החייב בהגשת דוח ויש לו הכנסה מעבודה‪ ,‬מעסק או משלח יד או חקלאות‪ ,‬נדרש‬
‫להגיש את הדוח השנתי שלו לאחר שידורו באופן מקוון‪ .‬ראה בפרק א' פירוט לגבי הפטורים‬

                                    ‫מהגשת דוח מקוון‪.‬‬

‫דוח “מקוון" ייחשב כדוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או שודר על‪-‬ידי מייצגים בחיבור‬
                         ‫ישיר למערכת המחשב של רשות המסים‪.‬‬

‫שידור באינטרנט יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים המלווה בדברי הסבר‬
‫ובסימולטור‪ ,‬וכתובתו ‪ .taxes.gov.il‬בנוסף‪ ,‬המוקד הטלפוני של רשות המסים מספק תמיכה‬

    ‫טכנית ומענה לשאלות העולות בנושא שידור הדוח‪ ,‬ומספרו ‪ *4954‬או ‪.02-5656400‬‬

‫לאחר שידור הדוח באינטרנט חובה להדפיסו‪ .‬המערכת תנפיק שני העתקים של הדוח ששודר‬
‫באינטרנט‪ ,‬עליהם יופיע הבר קוד שהונפק ממערכת המחשב של רשות המסים‪ .‬יש להגיש אחד‬
‫ההעתקים חתום בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש למשרד השומה ולקבל אישור הגשה‬
‫על גבי ההעתק השני‪ .‬כל עוד לא הוגש במשרד השומה פלט הדוח שהודפס (גרסה אחרונה‬
‫ששודרה) ממערכת האינטרנט‪ ,‬לא תיקלט הגשתו ודוח ששודר בלבד לא ייחשב כדוח שהוגש‪.‬‬

                                      ‫נספחים לדוח‪:‬‬

‫נספח א'‪ :‬אם היו לך הכנסות מעסק או משלח יד‪ ,‬צרף פירוט בנספח א' לדוח או על גבי טופס‬
                               ‫אחר במתכונתו (טופס ‪.)1320‬‬

                   ‫נספח ב'‪ :‬אם הייתה לך הכנסה מרכוש‪ ,‬צרף נספח ב'‬

          ‫(טופס ‪ .)1321‬תוכל לפרט שם הוצאות או הקלות ממס אותן הינך דורש‪.‬‬

‫נספחי ג'‪ :‬אם היו לך הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים (שאינן הכנסה מעסק בידך או שלא‬
‫דרשת בגינן הוצאות מימון)‪ ,‬צרף נספח ג' ו‪/‬או נספח ג‪ 1‬ו‪/‬או נספח ג‪ 2‬לפי העניין (טופס ‪,1322‬‬

             ‫‪ .)1326 ,1325‬יש לשדר נספח ג' באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון‪.‬‬

‫נספח ד'‪ :‬אם היו לך הכנסות מחו"ל‪ ,‬בין אם בגינם הינך דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל או‬
‫קיזוז הפסדים בחו"ל‪ ,‬בין אם לאו‪ ,‬צרף נספח ד' (טופס ‪ .)1324‬יש לשדר נספח ד' באינטרנט‬

                                  ‫למי שמגיש דוח מקוון‪.‬‬

                   ‫הסברים מפורטים לנספחים הנ"ל ראה בסוף פרק ד'‪.‬‬

                                    ‫‪ 	.1‬פ‪.‬מ‪.‬ה‪ .‬סעיף ‪ - 1‬הגדרת שנת מס; ס"ח ‪.16.10.86 ,1197‬‬

                                                                ‫‪10‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15