Page 2 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 2

‫תוכן העניינים‬

‫פרק א' ‪ -‬מי חייב להגיש דוח על הכנסה 	? ‪4‬‬

‫פרק ב' ‪ -‬הגשת הדו"ח ותשלום המס	 ‪10‬‬

‫פרק ג' ‪ -‬מסמכים ונספחים שיש לצרף לדו"ח	 ‪16‬‬

‫פרק ד' ‪ -‬הסברים למילוי טופס ‪ 1301‬ונספחיו (דין וחשבון של יחיד)	 ‪20‬‬

‫פרק ה' ‪ -‬הוראות מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס ההכנסה	 ‪146‬‬

‫פרק ו' ‪ -‬פטורים‪ ,‬ניכויים‪ ,‬נקודות זיכוי וזיכויים ממס בשנת המס ‪148 	2018‬‬

‫פרק ז' ‪ -‬טבלאות לחישוב המ 	ס ‪157‬‬

‫פרק ח' ‪ -‬מקדמות‪ ,‬ניכוי במקור‪ ,‬תשלומים על חשבון המ 	ס ‪178‬‬

‫פרק ט' ‪ -‬טבלאות‪ ,‬מדדים ורשימו 	ת ‪187‬‬

‫פרק י' ‪ -‬כל מה שרצית לדעת על קבלת "מענק עבודה 	" ‪201‬‬

‫נספח א ‪ -‬מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש	 ‪208‬‬

‫נספח ב ‪ -‬מדריך בנוגע לצמצום השימוש במזומן	 ‪218‬‬

‫כתובות ‪ -‬משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין	 ‪222‬‬

                                              ‫המערכת‪:‬‬

    ‫יעקב אילוז‪ ,‬אלי בן גיגי‪ ,‬מינה גולן – רו''ח‪ ,‬יוסף ויסברג – רו''ח‪ ,‬רחל חי עזרא‪ ,‬רפי טוינה – עו''ד‪,‬‬
‫ורד טננבוים – רו''ח‪ ,‬צורי כנזי‪ ,‬ירון מילמן – רו''ח‪ ,‬יואב משה – רו''ח‪ ,‬הדר שטרית – רו"ח‪ ,‬ד''ר אילן שפר‬

                    ‫הוצאה לאור‪:‬‬                 ‫עריכה‪:‬‬
                           ‫מינה גולן – רו''ח‪ ,‬ירון מילמן – רו''ח‪,‬‬
‫אלי בן גיגי 	‪ -‬אגף דוברות‪ ,‬תקשורת והסברה‪ ,‬רשות‬
           ‫המסים בישראל‬
   1   2   3   4   5   6   7