Page 5 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 5

‫דע זכויותיך וחובותיך‬

   ‫‪ .	2‬הוראות מיוחדות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון על הכנסה‬

   ‫במסגרת הסמכויות שניתנו לשר האוצר‪ )5(,‬ובאישור ועדת הכספים של הכנסת‪ ,‬השר מפרסם‬
                  ‫תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה במקרים הבאים‪)6,7(:‬‬

   ‫ההכנסות בשנת המס נובעות אך ורק מהמקורות המפורטים להלן או מצירופם‪ ,‬בתנאי שלא‬
                                                                    ‫יעלו על תקרות שנקבעו‪:‬‬

   ‫‪ .	1‬משכורת (לרבות קצבאות ממעביד או מקופת גמל‪ ,‬קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים‬
   ‫במס)‪ ,‬וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן‬
   ‫(כאמור על‪-‬פי סעיף ‪ 102‬לפקודה)‪ ,‬בתנאי שנוכה מהם מס כחוק‪ ,‬ובסכום שאינו עולה‬
   ‫על ‪ ₪ 651,000‬בשנת ‪ .2018‬אם בתקופה כלשהי בשנת המס היו הכנסות ממספר‬
   ‫מעבידים או ממקורות הכלולים לעיל או יותר ממשכורת אחת ‪ -‬בתנאי שנוכה מאחד‬
   ‫הסכומים מס במקור‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪ 164‬לפקודת מס הכנסה והתקנות על‪-‬‬
   ‫פיו ומשאר הסכומים נוכה במקור מס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המרבי (‪)47%‬‬

                                            ‫או בשיעור שקבע פקיד שומה (תיאום מס)‪.‬‬

   ‫‪ .	2‬דמי שכירות ששולם עליהם מס לפי סעיף ‪ 122‬לפקודה (מס בשיעור ‪ ,10%‬בתנאי‬
   ‫שעמדת בדרישות החוק)‪ ,‬ובלבד שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של‬

                                               ‫‪ .₪ 338,000‬ראה להלן פרק ד' סעיף ‪.24‬‬

   ‫‪ .	3‬הכנסת חוץ שנקבע לה פטור ממס או ששולמה בשלה מקדמת מס (“בדיווח מקוצר")‪,‬‬
        ‫או שנוכה ממנה מלוא המס במקור‪ ,‬שסכומה אינו עולה על סך של ‪.₪ 338,000‬‬

   ‫	 “הכנסת חוץ" הינה הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל‪ ,‬וכן הכנסה ממכירת‬
            ‫נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל‪.‬‬

                                   ‫	 ראה גם דברי הסבר לנספח ד' בפרק ד' בחוברת‪.‬‬

   ‫אם היו לך הכנסות חוץ מהמקורות המפורטים להלן‪ ,‬ואין סיבה אחרת בגינה הינך חייב‬         ‫	‬
   ‫בהגשת דוח‪ ,‬בכפוף לתקרה הנ"ל‪ ,‬תוכל להיות פטור מהגשתו אם שילמת “מקדמת‬
   ‫מס" על הכנסות אלו במסלול “הדיווח המקוצר"‪“ .‬מקדמת מס" הינה מקדמה לפי‬
   ‫הוראות תקנות מס הכנסה‪ ,‬המתייחסת להכנסה מהשכרה שחל עליה מס בשיעור‬
   ‫של ‪ ,15%‬מריבית‪ ,‬מדיבידנד או מרווח הון שהוא הכנסת חוץ מנייר ערך‪ ,‬אשר דווחה‬
   ‫על גבי שוברי תשלום שמספרם ‪ 351‬ו‪( 352-‬לפי סוג ההכנסה)‪ ,‬עד ל‪ 30.4-‬שלאחר‬

                                                                         ‫תום שנת המס‪.‬‬

   ‫‪ .	4‬הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית‪ ,‬מדמי ניכיון‪ ,‬מהפרשי הצמדה או מרווחים‬
   ‫על תוכניות חיסכון‪ ,‬פיקדון‪ ,‬או קופת גמל‪ ,‬או המשתלמת על פי אג”ח הנסחר בבורסה‪,‬‬
   ‫מלווה מדינה‪ ,‬אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על‪-‬פי הפקודה‪,‬‬

                                          ‫אם סכום ההכנסה אינו עולה על ‪.₪ 645,000‬‬

   ‫‪ .	5‬הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה‪ ,‬לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או‬
   ‫ממכירת מלווה קצר מועד‪ ,‬אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס‬
   ‫לפי הפקודה או שולמה בשלה מקדמת מס‪ ,‬אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) אינו‬

                                              ‫עולה על ‪ ₪ 2,530,000‬בשנת המס ‪.2018‬‬

   ‫‪ 	.7‬תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת‬  ‫‪ 	.6‬תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת‬  ‫‪ 	.5‬פ‪.‬מ‪.‬ה‪ .‬סעיף ‪134‬א‪.‬‬
   ‫דין וחשבון) (תיקון) התש»ס‪2000-‬‬       ‫דין וחשבון) התשמ»ח‪1988-‬‬

‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10