Page 7 - פולירון | קטלוג צרכן 2021
P. 7

CAPRI
          בלשמה ,GREEN SLEEP תרדסמ ןרזמ :CAPRI
          .רתוי םייתוכיאו םיאירב ,םייעבט םירמוח            החונ הניש חיטבמו תמלשומ הכימת קפסמה ,םיציפק אלל מ״ס 30 הבוגב קנפמ ןורזמ
                                        .דחוימב תקנפמו               .ןושארה עגמב תוחונל תקנפמו הכר ,הבע ,יעבט 100% ןירג ןיעמ סקטל תבכש

         הרדיש דומע לע תרמושו ףוגה לקשמו הרוצל המצע תא המיאתמה הקצומ הבכש היתחתמ
                              .ףוגה לכל תמלשומ הכימת הקינעמו רשי
         רוע םע יקנו חוטב עגמל ,ילאירטקב-יטנאו ינייגיה ,קובמב יביס סיסב לע דבב ףוטע ןרזמה
          יוקינל לקו ריווא תמירז דדועמ תוחל ענומ ,ףוגל המיענ הרוטרפמט לע רמוש דבה .ףוגה


          תוירחא תונש 15       םכתריחבל תונוש ישוק תוגרד      NO FLIP ןרזמ

                        .בוט ונשיתש יעבט                ןוריחמ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12