Page 9 - פולירון | קטלוג צרכן 2021
P. 9

PREMIUM ןורילופ                                  םוימירפ םידפוטרוא גופס ינרזמ

                                      רפיקס

                                       תישיא הבכרהב קוניפ תבכש םע ןרזמ »
                                       !!!ךלש תוחונל יביטמיטלואה ןורתפה »
                       ידכ ןמוקימ לש חוקלה י”ע תישיא הריחבב ,סקטלו וקסיו לש תובע תובכש בוליש »
                                  ורובע םייברימה קוניפהו תוחונה תשוחת תא רצייל
                         .ףוגב האלמ הכימתל תונוש ישוק תוגרדב ףצקומ ןתירואילופ ןרזמה תביל »
                                 סקטל 100% תבכשו םיצחל רוזיפל וקסיו תבכש ליכמ »
                         וקסיו תבכש םע תבלושמ עגמל םיענו קנפמ דב םע תיתוכיא טליווק תריפת »
                                          ןרזמה ףקיהב תבצועמ הנדוב »
                                            :הריחבל ןתינ ןרזמה הנבמ »
                                             NO FLIP ידדצ דח ןרזמ  »
                       תיבב תוחונה תריחבל סקטל/וקסיו ינש דצו וקסיו/סקטל דחא דצ-ידדצ וד ןרזמ  »
                                                 מ”ס 31 הבוג »
                                         חוקלה תריחבל ינוניב וא ךר ישוק »
                                         C שאר םע רבנע הנומתב הטימה »                                                 ןוריחמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14