Page 6 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 6

‫פרק א' ‪ -‬מי חייב להגיש דוח על הכנסה?‬

‫‪ .	6‬הכנסה מקצבת חוץ ‪ -‬זוהי הכנסה מקצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה‬
‫לישראל‪ ,‬בשל עבודתו‪ ,‬ממדינת חוץ ואשר המס עליה יחושב לפי סעיף ‪9‬ג לפקודה‬

       ‫(ראה הסבר לנספח ד' בפרק ד בחוברת)‪ ,‬שאינה עולה על ‪.₪ 338,000‬‬

‫‪ .	7‬הכנסה מאנרגיה מתחדשת(‪ - )8‬הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן‬
‫להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין‬
‫שעליהם מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שאינה עולה על ‪99,003‬‬

                                 ‫בשנת המס ‪.2018‬‬

                              ‫‪ .	8‬הכנסה נוספת ‪-‬‬

‫הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ‪ 47%-‬או אם נקבע בחוק שיעור מס נמוך‬       ‫	‬
‫יותר להכנסה מסוימת שנוכה מלוא המס ממנה או באישור פקיד השומה ‪ -‬בשיעור‬
‫שאינו נמוך מ‪ 30%-‬ו‪/‬או הכנסה שאינה מעסק‪ ,‬משלח יד ומשכורת‪ ,‬שחל לגביה פטור‬

                                      ‫ממס‪)9( .‬‬

‫	 אלה הסכומים המרביים לשנת ‪ ,2018‬המקנים פטור מהגשת דוח‪:‬‬

            ‫‪ .	1‬משכורת (כמפורט בסעיף ‪ )1‬עד ‪ ₪ 651,000‬בשנת המס‪.‬‬      ‫	‬
                      ‫‪ .	2‬הכנסה מדמי שכירות עד ‪.₪ 338,000‬‬

                    ‫‪ .	3‬הכנסת חוץ כמוגדר לעיל עד ‪.₪ 338,000‬‬
                       ‫‪ .	4‬הכנסה מקצבת חוץ עד ‪.₪ 338,000‬‬
                         ‫‪ .	5‬הכנסה מריבית עד ‪.₪ 645000‬‬

              ‫‪ .	6‬הכנסה מניירות ערך (מחזור מכירות) עד ‪.₪ 2,530,000‬‬
             ‫‪ .	7‬הכנסה נוספת (כמפורט בסעיף ‪ 3‬לעיל) עד ‪.₪ 338,000‬‬
‫תקרות הסכומים האמורים יחולו על כל אחד מבני הזוג בנפרד‪ ,‬אם בני הזוג זכאים‬

                  ‫לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם מיגיעה אישית‪.‬‬

‫הערה‪ :‬האמור לעיל אודות פטור מהגשת דוח‪ ,‬אינו תקף לגבי יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים‬
‫במס נוסף בהתאם להוראות ‪121‬ב לפקודה (מס על הכנסות גבוהות‪ ,‬כאשר ההכנסה החייבת‬

               ‫עולה על ‪ 641,088‬ש’’ח בשנת ‪( 2018‬ראה סעיף ‪ 5‬בפרק ד))‪.‬‬

‫על אף הפטור מהגשת דוח בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬חייב להגיש דוח מי שנתקיים בו (אצל זוג‬
                            ‫נשוי באחד מבני הזוג) אחד מאלה‪:‬‬

‫‪ .	1‬הנישום הוא 'בעל שליטה' בחברה‪ ,‬כמשמעות מונח זה בסעיף ‪ )9(32‬לפקודת מס הכנסה‪.‬‬

‫	 אם היחיד או בן זוגו בעלי השליטה הפכו לתושבי ישראל ואין תושבי ישראל אחרים‬
‫בעלי שליטה בחברה‪ ,‬והחברה הוקמה בעת היותם תושבי חוץ‪ ,‬לא תהיה חובת הגשת‬

    ‫דוח בשל סעיף זה בשנת המס שבה הפך לתושב ישראל או בשנה שלאחריה‪.‬‬

‫‪ .	2‬ההכנסה כללה חלק חייב במס של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב‬
‫מוות או חלק חייב במס של קצבה שהוונה‪ ,‬ולצורך חישוב המס על סכומים אלה‪ ,‬הותרה‬

          ‫פריסת הכנסה למספר שנות מס‪ ,‬הכוללת את שנת המס ‪.2018‬‬

                         ‫‪ .	3‬ההכנסה כללה שכר ספורטאים‪)10(.‬‬

‫‪ .	9‬תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת ‪ 	.10‬צו מס הכנסה קביעת שכר‬ ‫‪ 	.8‬תיק עידוד השקעה באנרגיה‬
                                       ‫מתחדשת‬
‫ספורטאים כהכנסה‬ ‫דין וחשבון) (תיקון) התשס"ד‪2004-‬‬

                                             ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11