Page 7 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 7

‫דע זכויותיך וחובותיך‬

  ‫‪ .	4‬בני זוג נשואים אשר אינם רשאים לדרוש חישוב נפרד של המס על ההכנסות (לפי סעיף ‪66‬‬
                                 ‫לפקודת מס הכנסה)‪.‬‬

  ‫‪ .	5‬מי שהחזיק‪ ,‬הוא‪ ,‬בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו ‪ ,18‬במועד כלשהו בשנת המס‪:‬‬

         ‫‪ .5.1‬בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ למעט בחברה הנסחרת בבורסה‪.‬‬      ‫	‬

                       ‫‪ .5.2‬בנכסי חוץ ששווים מעל ‪.₪ 1,878,000‬‬

  ‫‪ .5.3‬חשבונות בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס בסכום כולל של יותר‬
                                  ‫מ‪.₪ 1,878,000-‬‬

  ‫לא תהיה חובת הגשת דוח רק בשל האמור בסעיף ‪ 5.3 5.2 5.1‬לעיל‪ ,‬אם היחיד‪ ,‬בן זוגו‬
  ‫וילדיהם שטרם מלאו להם ‪ ,18‬זכאים לפטור ממס לפי סעיף ‪(14‬א) או ‪(14‬ג) לפקודה‬

                       ‫(ראה הסבר בחוברת זו לסעיף ‪ 42‬בדוח)‪.‬‬

  ‫‪ .	6‬מי שהוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף ‪121‬ב לפקודה (מס על הכנסה‬
  ‫הגבוהות כאשר ההכנסה החייבת עולה על ‪ 641,880‬ש''ח בשנת ‪ - 2018‬ראה סעיף ‪5‬‬

                                       ‫בפרק ד')‪.‬‬

  ‫‪ .	7‬מי שהיה חייב להגיש דוח בשנת המס הקודמת‪ ,‬יהיה חייב להגיש דוח גם השנה‪ ,‬אלא‬
  ‫אם פקיד השומה יפטור אותו מכך‪ .‬הוראה זו לא תחול על מי שהיה חייב בהגשת דוח‬

    ‫בשנת המס הקודמת רק משום שהייתה לו הכנסה כאמור בפסקאות ‪ 6-1‬לעיל‪.‬‬

                                       ‫פטורים נוספים‪:‬‬

  ‫‪ .	1‬יחיד תושב ישראל שהכנסתו בשנת המס (לפני ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה) לא‬
  ‫נבעה מעסק‪ ,‬מעבודה או ממשלח יד אלא ממקורות אחרים (כגון מרכוש או ממכירת‬

   ‫נכסים)‪ ,‬יהיה פטור מהגשת דוח‪ ,‬בתנאי שסך כל הכנסותיו לא עלה על ‪.₪ 17,496‬‬

  ‫‪ .	2‬תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל מהמקורות המפורטים‬
             ‫להלן‪ ,‬יהיה פטור מהגשת דוח אם נוכה מההכנסה מס במקור‪:‬‬

  ‫‪ .	2.1‬עסק או משלח יד‪ ,‬אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין‬
                                ‫לא יותר מ‪ 180-‬יום;‬

                            ‫‪ .	2.2‬משכורת‪ ,‬קצבה מלוג ואנונה;‬
                            ‫‪ .	2.3‬ריבית‪ ,‬דמי ניכיון או דיבידנד;‬
                       ‫‪ .	2.4‬דמי שכירות מכל נכס לרבות תמלוגים‪.‬‬
  ‫מי שמגיש דוח על הכנסותיו‪ ,‬חייב לכלול בו את כל ההכנסות מכל המקורות‪ ,‬גם ממקורות‬
                    ‫שאילו היו הכנסה יחידה‪ ,‬לא היה חייב להגיש דוח בגינן‪.‬‬

  ‫תושב ישראל לראשונה ו"תושב חוזר ותיק" שהגיעו לישראל לאחר ה‪ ,1.1.07-‬יהיו פטורים‬
  ‫מהגשת דוח במשך ‪ 10‬שנים לגבי הכנסות שהופקו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים בחו"ל‪.‬‬

  ‫תושב חוזר ותיק ייחשב מי ששהה מחוץ לישראל למעלה מעשר שנים ברציפות‪ .‬לגבי חזרה‬
  ‫של תושב בשנים ‪ ,2007-2009‬נקבעה הוראת שעה לפיה ייחשב לתושב חוזר ותיק גם מי‬

                       ‫ששהה לפחות ‪ 5‬שנים ברציפות מחוץ לישראל‪.‬‬

‫‪7‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12